Cílová skupina

Projekt je v průběhu realizace zaměřen na dvě cílové skupiny.  Obě cílové skupiny pokrývají oblast vysokých resp. vyšších odborných škol.

Akademičtí a nepedagogičtí pracovníci

První cílovou skupinou jsou pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vyšších odborných škol a akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol. V partnerských školách je kladen velký důraz na zvyšování odbornosti pracovníků v oblastí řízení informací, projektového managementu, komunikačních technik. Předkládané aktivity odpovídají potřebám této cílové skupiny.

Studenti

Další cílovou skupinou jsou studenti vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří se taktéž aktivně zapojí do aktivit projektu, budou se podílet na tvorbě interaktivních panelů, v rámci odborných stáží budou aplikovat teoretické poznatky do praxe (a naopak). Velmi důležitá je vzájemná spolupráce obou cílových skupin. Obě cílové skupiny jsou si vědomy důležitosti získávaní nových poznatků a především sdílení těchto poznatků v rámci vytvořené sítě. Pro obě cílové skupiny bude sdílení poznatků znamenat zvýšení kompetencí v jejich pracovních činnostech a studiu. V rámci vytváření partnerských sítí je nutná provázanost obou cílových skupin.